Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Garáže R

Miesto: Košice-Staré mesto
Projekt: 07/2011
Stav: Štúdia

Požiadavkou investora bolo maximálne využiť existujúci priestor pre výstavbu nových garáži s rôznou plochou a výškou zástavby pre rôzne druhy automobilov. Z architektonického hľadiska bolo najvýhodnejšie vzhľadom na dlhý rad zástavby reagovať na zmeny veľkostí garáží aj na fasáde, ktorá sa zároveň mení vo vzťahu k oproti stojacej zástavbe. Členenie fasády okrem výškových skokov dopĺňajú svetlíky a striedanie priznanej pohľadovej tvárnice a omietnutej zelenej steny garáže.